Podmienky a pravidlá

PODMIENKY A USTANOVENIA

Spoločnosť: NANOSHOP s.r.o ., so sídlom: Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 09810994, DIČ: CZ09810994
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 120919
e-mail: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu, tel.: +420 773 733 033

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese nanoshop.cz, agtive.cz, nanoagtive.cz, ...

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti NANOSHOP s.r.o. so sídlom Příkop 843/4, 602 00 Brno, identifikačné číslo: 09810994, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 120919 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese nanoshop.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok.Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5 Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

 

2. Používateľské konto

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje v používateľskom účte v prípade akejkoľvek zmeny. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľské konto.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 365 dní alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, resp. potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.Ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.

3.4 Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

3.4.1 objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
3.4.2 spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
3.4.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať" + "Záväzná objednávka na platbu". Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne.

3.6 Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nespochybniteľným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámením sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdením kupujúceho, že si tieto obchodné podmienky prečítal.

3.7. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "adresa elektronickej pošty kupujúceho").

3.8 V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.9 Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky je platný pätnásť dní.

3.10 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu upravenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho.

3.12 Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v tomto prípade uzavretá až po jej prijatí kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

3.13 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

4.1.1 v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Příkop 843/4, 602 00 Brno;
4.1.2 bezhotovostná platba kreditnou kartou v prevádzke predávajúceho;
4.1.3 dobierka na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
4.1.3181297002 / 5500, IBAN: CZ9155000000003181297002, BIC: RZBCCZPP (ďalej len "účet predávajúceho");
4.1.5 bezhotovostne kreditnou kartou.

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 4.6 Obchodných podmienok týkajúcich sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä ak kupujúci nepotvrdí objednávku (čl. 3.8), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť:

5.1.1 na dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
5.1.2 na dodávku alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
5.1.3 na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu
5.1.4 na dodanie tovaru podliehajúceho skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
5.1.5 o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci vyňal z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,
5.1.6 na dodanie zvukového alebo obrazového záznamu alebo softvéru, ak porušil jeho originálny obal,
5.1.7 za dodávku novín, periodík alebo časopisov,
5.1.8 na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy.

5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo v inom prípade, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, a ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3 Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať mimo adresy miesta podnikania alebo sídla predávajúceho. Ustanovenia čl. 11 týchto Podmienok.Obchodník bez zbytočného odkladu potvrdí prijatie spotrebiteľovi v textovej forme.

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

5.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 Obchodných podmienok, Predávajúci vráti finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal.Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na zaplatenie škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, kým kupujúci tovar neprevezme. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

5.8 Ak sa kupujúcemu spolu s tovarom odovzdáva dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

 

6. Preprava a dodávka tovaru

6.1 V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3 V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady na iné spôsoby doručenia.

6.4 Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

 

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

7.2.1 tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami a v prípade, že k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
7.2.2 tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
7.2.3 tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,
7.2.4 je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5 tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahuje na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

7.5 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci dostal reklamovaný tovar od kupujúceho.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8. Ďalšie práva a povinnosti strán

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 lit. (e) Občianskeho zákonníka.

8.3 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia.Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5 Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je ustanovená zákonom č.101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

9.5 Predávajúci môže spracovaním osobných údajov kupujúceho poveriť tretiu stranu ako sprostredkovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar predávajúci neposkytne osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

9.6 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8 Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1 požiadajte predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
9.8.2 požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu situácie.

9.9 Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo požadovať za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s uskladnením tzv. cookies v jeho počítači. V prípade, že nákup je možné uskutočniť na webovej stránke a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez uloženia tzv. cookies v počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. Dodávka

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä oznámenia týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou vo forme doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené a účinné doručením poštou, s výnimkou oznámení o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho; v takom prípade je odstúpenie od zmluvy účinné, ak kupujúci zašle oznámenie v lehote na odstúpenie od zmluvy.

11.2 Oznámenie sa považuje za doručené aj vtedy, ak jeho prijatie adresát odmietne, ak si ho nevyzdvihne v úložnej lehote alebo ak sa vráti ako nedoručiteľné.

11.3 Zmluvné strany si môžu doručovať bežnú korešpondenciu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.

12.5 Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa dodania: s. NANOSHOP s.r.o, Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika

e-mailová adresa: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu

telefón: +420 773 733 033

 

Brno, 1.1.2023


REKLAMNÉ PREDPISY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť NANOSHOP, s.r.o., so sídlom Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 09810994 (ďalej len "prevádzkovateľ") a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa). Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.). 40/1964 Zb.) a zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., všetky v znení neskorších predpisov.
 2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, pri ktorom sa počas záručnej doby uplatňujú práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

 

II. PREVOD TOVARU

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom
  1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí za prítomnosti dopravcu.
  2. V prípade zistenia zjavných vád tovaru, za ktoré sa považujú všetky vady zistiteľné pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný spísať s dopravcom zápis o škode. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený tovar neprevziať. Kupujúci je tiež povinný skontrolovať úplnosť dokumentácie k výrobku.
  3. Zjavné chyby, potom sa kupujúci okamžite sťažuje predávajúcemu. Podmienkou takejto reklamácie je však doloženie záznamu o poškodení tovaru počas prepravy podpísaného dopravcom.
 2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, by mal vo vlastnom záujme pri prevzatí tovaru podniknúť podobné kroky ako kupujúci, ktorý je spotrebiteľom. Tým sa predíde nepríjemnostiam v prípade reklamácie z dôvodu poškodenia tovaru počas prepravy, kupujúci podpisom dodacieho listu potvrdzuje vonkajšiu neporušenosť dodanej zásielky. Predpokladom nepoškodenia tovaru počas prepravy je vonkajšia neporušenosť dodanej zásielky.

 

III. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby, kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu.
 2. Dĺžka záručnej doby sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a je 24 mesiacov, s výnimkou výnimiek stanovených v platných právnych predpisoch.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny dostane kupujúci novú záruku v trvaní 24 mesiacov alebo do uplynutia záruky na pôvodný tovar, ak je dlhšia.

 

Pri uplatnení záruky má spotrebiteľ:

 1. v prípade odstrániteľnej vady právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, a ak takýto postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 2. ak je vada neodstrániteľná a bráni riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 3. ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorá sa vyskytuje vo veľkom množstve alebo opakovane a bráni riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 4. v prípade iných neodstrániteľných vád, ktoré si nevyžadujú výmenu, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy
zmluvná záruka: Predávajúci môže na tovar poskytnúť predĺženú záruku. V takom prípade sa podmienky a rozsah záruky uvedú v záručnom liste.

 

IV. VRÁTENIE TOVARU

Spotrebiteľ má právo podľa čl.53 ods. 7 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru, okrem prípadov výslovne uvedených v ust. 8 toho istého ustanovenia Občianskeho zákonníka. Pred odoslaním tovaru na adresu dodávateľa je potrebné zaslať (e-mailom, faxom alebo samostatným či priloženým listom) formálne odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené najneskôr v posledný deň zákonnej 14-dňovej lehoty od prevzatia zakúpeného tovaru. Ak sa tak spotrebiteľ rozhodne, nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale, musí zaslať späť predávajúcemu súčasne s odstúpením od zmluvy alebo bez zbytočného odkladu po odoslaní. Predávajúci má nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov na vrátenie tovaru len vtedy, ak tieto náklady skutočne vznikli a predávajúci ich vie preukázať. Chceli by sme vás požiadať o uvedenie dôvodu vrátenia tovaru (nie je to povinné zo zákona, ani nie sme povinní tento dôvod uviesť, aby sme mohli vrátiť cenu tovaru). To nám pomôže zlepšiť naše služby. Veľmi pekne vám ďakujem. Po prijatí vráteného tovaru budú peniaze za tovar, avšak bez poštovného (prepravných nákladov), zaslané na adresu kupujúceho alebo bankovým prevodom na účet kupujúceho v zákonnej lehote (§ 53 ods. 10) po obdržaní podpísaného dobropisu, ktorý je zaslaný na adresu kupujúceho bezprostredne po fyzickom prevzatí a opätovnej kontrole tovaru. Zaslanie tovaru späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú okamžite odmietnuté a vrátené odosielateľovi.

 

V. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Ak sa vada objaví v priebehu prvých 6 mesiacov po prevzatí plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, ak sa nepreukáže opak alebo ak to nevylučuje povaha veci. V takomto prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo rozhodnúť sa odstrániť odstrániteľnú vadu okrem štandardnej záručnej opravy aj výmenou veci za bezchybnú. Ak to nie je možné, kupujúci/spotrebiteľ má nárok na primeranú zľavu alebo môže odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak spotrebiteľ o porušení zmluvy vedel alebo ho spôsobil. VI. Vybavovanie sťažností

 1. V prípade závad, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, sa tovar reklamuje priamo v autorizovaných servisných strediskách. Zoznam autorizovaných servisov je zvyčajne priložený k príručke alebo je súčasťou záručného listu. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci aj zoznam autorizovaných servisných stredísk.
 2. Reklamáciu môžete podať aj u dodávateľa chybného tovaru.
 3. Kupujúci preukáže pôvod tovaru počas záručnej opravy predložením dokladu o kúpe a záručného listu. Ak tieto doklady nemôže predložiť, je povinný preukázať uzavretie kúpnej zmluvy iným preukázateľným spôsobom.
 4. Reklamácie, vrátane odstránenia vád, musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Dodávateľ a Odberateľ výslovne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.
 5. V prípade, že je potrebné tovar zaslať dodávateľovi alebo servisnému stredisku, kupujúci doručí chybný tovar na vlastné náklady a riziko na adresu autorizovaného servisu alebo servisného strediska dodávateľa. Kupujúci vo vlastnom záujme zabezpečí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu, ktorý spĺňa požiadavky na prepravu a krehký tovar, a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar musí byť v pôvodnom obale alebo v obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru počas prepravy, v kompletnom stave a so všetkým ostatným príslušenstvom. Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením dokladu o kúpe a záručného listu alebo iného dokladu preukazujúceho nákup.
 6. Po riadnom vybavení reklamácie autorizovaný servis vyzve kupujúceho na prevzatie opraveného tovaru.
 7. V prípade viacnásobnej oprávnenej reklamácie (3-krát oprávnená reklamácia tej istej vady alebo 4-krát iná) má zákazník nárok na výmenu za nový kus alebo vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Tovar musí byť vrátený v kompletnom balení vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky, so záručným listom, v ktorom sú uvedené všetky oprávnené reklamácie, alebo. príslušné servisné karty pre každú reklamáciu. Ak si zákazník želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, musí to písomne uviesť pri uplatnení reklamácie tovaru (pri tretej rovnakej vade alebo štvrtej odlišnej vade).
 8. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaným servisným strediskom, ak to vyžaduje povaha tovaru) má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od zmluvy.
 9. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Záručná doba pre všetky osoby, ktoré používajú tovar na podnikateľské účely podľa Obchodného zákonníka, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a určuje sa dohodou s kupujúcim - podnikateľom alebo záručným listom.

 

VII. ROZSAH ZÁRUKY

 1. Záruka je neplatná v nasledujúcich prípadoch
  1. nedodržanie podmienok pre odbornú inštaláciu s inštaláciou alebo ak ju vykonala spoločnosť, ktorá nemá na túto činnosť oprávnenie,
  2. použitie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru,
 2. Záruka sa nevzťahuje na
  1. poškodenie spôsobené prírodnou katastrofou, poveternostnými podmienkami, mechanickým poškodením, elektrostatickým nábojom,
  2. závady spôsobené nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním návodu na obsluhu a nedostatočnou údržbou,
  3. škody spôsobené zapojením, ktoré nie je v súlade s príslušnou ČSN
 3. Každá návšteva servisného technika v priestoroch kupujúceho musí byť sprevádzaná správou o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez tohto protokolu sa návšteva servisného technika nezohľadňuje.

V Brne dňa 1.1.2022 

 


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

I.Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4, bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť NANOSHOP s.r.o., IČO 09810994, so sídlom Příkop 843/4, 602 00 Brno (ďalej len "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Příkop 843/4, 602 00 Brno
e-mail: info@nanoshop.cz
telefón: +420 773 733 033

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonný dôvod spracúvania osobných údajov je
- plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 lit. b) GDPR.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je
- vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri zadávaní objednávky sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany správcu plniť.

3. Neexistuje automatické individuálne rozhodovanie správcu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Obdobie uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
- podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/spracovaní platieb na základe zmluvy,
- poskytujúce služby na prevádzku e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
- poskytujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
- právo na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2022. 

 


Podmienky spolupráce a provízny systém on-line servera na adrese www.nanoshop.cz

Poskytovateľom provízneho systému je:

Spoločnosť: NANOSHOP s.r.o.
Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 09810994
DIČ: CZ09810994
Tel.: 773733033
E-mail: info@nanoshop.cz

(ďalej len"poskytovateľ")

 

I. Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

 • vzniknuté v súvislosti so zmluvou o spolupráci uzavretou medzi partnerom a poskytovateľom;
 • vzniknuté v súvislosti s účasťou v províznom systéme poskytovateľa.

Registráciou v systéme provízií partner aj poskytovateľ súhlasia s týmito podmienkami a obe strany sa zaväzujú dodržiavať tieto podmienky.

Vo veciach neupravených týmito Podmienkami sa vzťahy medzi Partnerom a Poskytovateľom riadia platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník.

Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom aplikácie AffilBox, ktorú poskytuje spoločnosť AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice 530 02, IČO: 28777000, DIČ: CZ28777000.

 

II. Definícia pojmov

Zmluva o spolupráci znamená akúkoľvek zmluvu uzatvorenú v súlade s týmito Podmienkami medzi Poskytovateľom a Partnerom, ktorej účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činností Poskytovateľa. Poskytovateľ zverejní na svojom webovom rozhraní konkrétny rozsah akcie, výšku provízie vrátane informácie o výške DPH z provízie a prípadne ďalšie údaje. Dohoda o spolupráci sa uzatvára elektronicky a neposkytuje sa v písomnej forme. Zmluva sa uzatvára stlačením potvrdzujúceho tlačidla v províznom systéme a prijatím podmienok spolupráce navrhnutých poskytovateľom. Dohoda o spolupráci nie je zmluvou o zastúpení ani zmluvou o sprostredkovaní.

Kampaň určuje rozsah marketingových a iných aktivít, ktoré Poskytovateľ podrobnejšie definuje v províznom systéme a ponúka ho Partnerovi na propagáciu. Kampaň znamená najmä to, ktoré tovary, služby alebo webové stránky poskytovateľa sa majú propagovať prostredníctvom provízneho systému. Podrobné podmienky kampane alebo skupiny kampaní sú opísané v dohode o spolupráci.

Konverzia je činnosť návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverzia znamená najmä dokončenie nákupu tovaru alebo objednávky služieb poskytovateľa. Konverziou sa návštevník stáva zákazníkom poskytovateľa.

Metódy propagácie sú marketingové a iné podobné aktivity Partnera, ktorými Partner propaguje tovar alebo služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumejú najmä:

 • umiestnenie reklamného obsahu (najmä. bannery) na webovej stránke partnera;
 • odkazy na tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidlá blogov alebo diskusných fór túto činnosť umožňujú);
 • zasielanie e-mailov informujúcich o tovare alebo službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu riadne súhlasili v súlade so zákonom;
 • prepojenie na tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí;
 • Kampane PPC.

Návštevník je osoba, ktorá navštívi webovú stránku Poskytovateľa na základe aktivity vyvinutej Partnerom v rámci povolených spôsobov propagácie.

Partner je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie zúčastňuje na províznom systéme poskytovateľa.

Provízny odkaz znamená jedinečný odkaz priradený partnerovi v rámci systému provízií. Partner má nárok na províziu len vtedy, ak bol jeho odkaz na províziu použitý na schválenú konverziu.

Provízny účet je účet Partnera vedený Poskytovateľom vo webovej aplikácii AffilBox v rámci správy provízneho systému, ku ktorému má Partner online prístup. Účet zaznamenáva údaje týkajúce sa počtu návštevníkov, objednávok a ich stavu.

Schválená konverzia je taká, pri ktorej zákazník riadne a v plnej výške zaplatil cenu tovaru alebo služieb.

Webová stránka poskytovateľa je webová stránka poskytovateľa umiestnená na adrese www.nanoshop.cz.

Zákazník je osoba, ktorá si na webovej stránke poskytovateľa záväzne objedná tovar alebo služby alebo iné plnenie.

 

III. Účasť v systéme komisií

Účasť v províznom systéme vzniká registráciou partnera v províznom systéme.

V rámci provízneho systému propaguje partner služby alebo tovar poskytovateľa na základe zmluvy o spolupráci prostredníctvom propagačných metód.

Partner nesie plnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené jeho konaním v rozpore s týmito Podmienkami a/alebo právnymi predpismi Českej republiky Poskytovateľovi, ostatným používateľom webovej stránky Poskytovateľa alebo tretím osobám.

Partner zodpovedá poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých počas registrácie. V prípade zmeny uvedených údajov je partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré partnerovi vzniknú v dôsledku neoznámenia zmien údajov.

 

IV. Práva a povinnosti partnera

Partner je povinný dbať na to, aby nepoškodil alebo neohrozil dobré meno poskytovateľa alebo ním ponúkaných tovarov a služieb.

Partner nesmie propagovať tovar alebo služby poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať zákony Českej republiky alebo dobré mravy. Ide najmä o webové stránky s pornografickým a nezákonným obsahom a webové stránky, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva alebo propagujú takéto činnosti.

Partner alebo jeho rodinní príslušníci alebo osoby konajúce v zhode s Partnerom nesmú objednávať tovar alebo služby Poskytovateľa prostredníctvom vlastného provízneho odkazu Partnera. Ak tak urobia, právo partnera na províziu z takýchto konverzií zaniká. Ak Poskytovateľovi vznikne v dôsledku vyššie uvedeného konania škoda, Partner je povinný túto škodu Poskytovateľovi v plnej výške nahradiť.

Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou stranou. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá partnerovi vznikne v dôsledku takéhoto zneužitia.

Partner je oprávnený použiť na propagáciu Poskytovateľa všetky textové a obrazové materiály, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo na ktoré má Poskytovateľ platnú licenciu a ktoré Poskytovateľ poskytol Partnerovi na tento účel alebo ich sprístupnil v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa nie je partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak ako na účely kampane.

Partner nesmie žiadnym spôsobom upravovať kódy HTML, grafický dizajn alebo obsah reklamných plôch (napr. bannerov) poskytnutých poskytovateľom na použitie v kampani bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa.

Partner je povinný zabezpečiť, aby v rámci ním zvolených spôsobov propagácie nedochádzalo k neoprávnenému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamnej plochy Poskytovateľa prostredníctvom programov, skriptov, načítavania reklamných bannerov alebo iných prostriedkov.

Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa zasielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sa považujú za SPAM. Ak poskytovateľ zistí takúto činnosť partnera, je oprávnený odstúpiť od zmluvy o spolupráci a zrušiť provízny účet partnera. V takom prípade partner stratí nárok aj na provízie, ktoré mu ešte neboli vyplatené.

Nie je povolené propagovať tovar alebo služby Poskytovateľa pomocou PPC kampaní v AdWords, Sklik alebo Facebook Ads.

Bannery, texty a iný obsah umiestnený v rozhraní aplikácie AffilBox a provízneho systému, vrátane softvéru webového rozhrania a provízneho systému, je chránený autorským právom Poskytovateľa alebo spoločnosti AffilBox s.r.o. a môže byť chránený aj inými právami tretích osôb. Obsah nesmie byť upravovaný, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný alebo používaný partnerom na akýkoľvek účel treťou stranou bez písomného súhlasu poskytovateľa alebo iného držiteľa autorských práv. Právo používať chránený materiál v súlade s článkom 4.5 týchto podmienok nie je týmto ustanovením dotknutá.

 

V. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne schvaľovať premeny Partnera v rámci schvaľovacieho procesu komisie. Partner bude o schválení konverzie informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

Súbory cookie v počítačoch zákazníkov sa používajú na zhromažďovanie informácií o konverziách. Platnosť súborov cookie uvádza poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že ak Zákazník zakáže používanie súborov cookie vo webovom prehliadači alebo iným spôsobom, konverziu nie je možné priradiť k províznemu odkazu Partnera a že Partner nemá nárok na províziu za takúto konverziu.

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené propagáciou programov zapojených do provízneho systému.

Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť Partnerovi províziu za schválené konverzie vykonané Partnerom v súlade s článkom 6 týchto podmienok.

Poskytovateľ je oprávnený požiadať o schválenie propagačných e-mailov a iných textov, ktoré chce partner použiť v kampani.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo doplniť znenie týchto podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia znením zmluvných podmienok, za ktorých vznikli. Poskytovateľ je povinný informovať partnera o zmene zmluvných podmienok prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy, ktorú partner uviedol pri registrácii. Nová verzia zmluvných podmienok bude voči partnerovi účinná odo dňa jej oznámenia.

 

VI. Komisia

Výška provízie je uvedená v províznom systéme pre každú kampaň zvlášť.

Provízie budú poskytovateľom schválené vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, počas ktorej právne predpisy alebo obchodné podmienky poskytovateľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzie sa vykonáva automaticky a/alebo manuálne. Partner bude o schválení provízie informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

Provízie budú schválené za tie konverzie, pri ktorých bol tovar alebo služby propagované v kampani riadne a úplne zaplatené.

Partner nemá nárok na províziu za zrušené alebo stornované objednávky alebo v prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy.

 

VII. Výplata provízie

Partner má nárok na vyplatenie provízie, ak je suma schválených provízií na jeho províznom účte vyššia ako suma uvedená na webovom rozhraní provízneho systému (t. j. dohodnuté v dohode o spolupráci).

Ak zostatok provízie na províznom účte partnera presahuje vyššie uvedenú sumu, partner má možnosť požiadať o vyplatenie provízie prostredníctvom svojho provízneho účtu. Na žiadosť partnera sa partnerovi zašle správa s uvedením konečnej sumy, ktorú môže partner fakturovať. Ak partner nemôže vystaviť faktúru, provízia mu bude vyplatená na základe dohody o vykonaní práce.

Lehota splatnosti faktúry vystavenej partnerom nesmie byť kratšia ako 14 dní od jej doručenia poskytovateľovi. Ak je na faktúre uvedená kratšia lehota splatnosti, faktúra je splatná 14 dní po doručení.

Výška celkovej provízie, ktorú partner požaduje vyplatiť, musí zodpovedať údajom uvedeným na províznom účte v deň, keď partner žiada o jej vyplatenie. Poskytovateľ je oprávnený preskúmať žiadosť partnera a správnosť poskytnutých informácií. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí Poskytovateľ oznámi Partnerovi svoje zistenia a zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na vyriešenie veci. Počas riešenia takejto záležitosti platia lehoty stanovené pre výplatu provízií.

Výplata provízií sa uskutočňuje výlučne bankovým prevodom v českých korunách (CZK) na bankový účet Partnera vedený v banke v Českej republike alebo na Slovensku, pričom Partner je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje potrebné na vykonanie platby (najmä číslo účtu). Provízie sa nevyplácajú v hotovosti, zahraničným bankovým prevodom (s výnimkou Slovenska v českých korunách), bankovým prevodom ani iným spôsobom, ak sa Partner a Poskytovateľ nedohodnú inak.

 

VIII. Námietky partnera

V prípade pochybností, najmä o správnosti záznamov o sprostredkovaných konverziách alebo schválených províziách, má partner možnosť vzniesť námietky u poskytovateľa. V takom prípade je partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy týkajúce sa námietok.

Partner má právo vzniesť námietku do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom námietky. Poskytovateľ nie je povinný reagovať na neskoršie námietky.

Námietky musí partner zaslať poskytovateľovi v písomnej forme, čo znamená aj e-mailovú správu zaslanú na kontaktný e-mail poskytovateľa. Za riadne podanú námietku sa považuje len námietka, ktorá bola Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a dokumenty potrebné na úplné posúdenie námietky Poskytovateľom.

Posúdenie a rozhodnutie o predložených námietkach je plne v kompetencii poskytovateľa. Poskytovateľ spravidla vybavuje námietky do 30 dní odo dňa ich doručenia poskytovateľovi. Rozhodnutie poskytovateľa sa následne oznámi partnerovi.

 

IX. Trvanie a ukončenie dohody o spolupráci

Zmluva o spolupráci sa uzatvára na obdobie uvedené v podmienkach kampane alebo na dobu neurčitú.

Môže dôjsť k ukončeniu dohody o spolupráci:

 • Na základe dohody medzi poskytovateľom a partnerom.
 • Ukončením činnosti Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť podaná písomne alebo e-mailom a doručená druhej strane aj bez uvedenia dôvodu. Zmluva o spolupráci sa ukončí dňom doručenia oznámenia o jej vypovedaní druhej zmluvnej strane.
 • Odstúpenie od zmluvy o spolupráci zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Partner koná v rozpore s týmito Podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť podané písomne alebo e-mailom a doručené partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Zmluva o spolupráci potom zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. Odstúpením od zmluvy o spolupráci zo strany poskytovateľa zaniká nárok partnera na nevyplatené provízie. V prípade, že Poskytovateľovi vznikne škoda v dôsledku porušenia týchto Obchodných podmienok alebo právnych predpisov, je Partner povinný nahradiť ju Poskytovateľovi v plnej výške (výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie).

Ukončenie dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.

V prípade ukončenia zmluvy o spolupráci dohodou alebo výpoveďou je partner oprávnený požadovať od poskytovateľa vyplatenie provízií, na ktoré mal nárok ku dňu ukončenia zmluvy o spolupráci. Provízie budú partnerovi vyplatené do 14 dní odo dňa prijatia faktúry.

 

X. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ vyhlasuje, že údaje budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:

   • požiadať nás o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame,
   • požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracovania,
   • právo na prenosnosť a právo na kópiu vašich osobných údajov,
   • požiadať nás o vymazanie takýchto osobných údajov - pokiaľ nejde o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov,
   • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s nariadením.

V prípade, že realizácia kampaní porušuje právne ustanovenia predchádzajúceho článku 10.3 zo strany Partnera, nesie za takéto porušenie výhradnú zodpovednosť Partner. V prípade, že Poskytovateľ je povinný poskytnúť Partnerovi peňažnú náhradu v súvislosti s takouto protiprávnou činnosťou Partnera, má Poskytovateľ nárok na náhradu takejto náhrady vrátane nákladov na právne zastúpenie.

Partneri, ktorí sa zaregistrovali do partnerského programu, súhlasia so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií týkajúcich sa kampaní v rámci provízneho programu alebo podnikania poskytovateľa.

 

Podmienky v znení zmien a doplnení sú platné od 1.1.2022.

NANOSHOP s.r.o.
Příkop 843/4
60200 Brno
CZ
IČO: 09810994
IČ DPH (DIČ): CZ09810994
GoPay
Mastercard
PayPal
Visa
ApplePay
Packeta
Zásilkovna
Bulgarian
bg
Čeština
cz
English
en
German
de
Hungarian
hu
Polish
pl
Romanian
ro
Slovak
sk
Ukrainian
uk